Басты бет > Хабар > Жалпы адам құқықтарын қорғау мәселесi

Жалпы адам құқықтарын қорғау мәселесi

Жалпы адам құқықтарын қорғау мәселесi тек қана азаматтық, саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар мен адам бостандығын қалыптастыратын нормалардың жиынтығы ретiнде, яғнидербес негізгі бiрқұқық саласы ретiндеғана танылып қоймайсондай-ақ адам құқықтары мен бостандықтарының дұрыс орындалуын көздейтін аса тиiмдiқұқықтық-ұйымдастыру тетіктері болып қалыптаса бастағаны белгiлi. Халықаралық құқық саласы шегiнде дүние жүзі қауымдастығының адам құқықтары мен бостандықтары бұзылған жағдайда мемлекеттің ішкі жұмысына араласаалуы мүмкiндiгiн соңғы жылдардыңең бiр үздiк әлемдiкжетiстiктердiң бiрi деп қарстыруға болады. Мәселен әмбебап сипаттағы көпжақты келісімдер, аймақтық ке­лісімдер, екіжақты келісімдер халықаралық әдет-ғұрыптар адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мәселесі бойынша тікелей немесе жанама мамандандырылған халықаралық ұйымдардың шешімдері халықаралық құ­қықтыңнегiзгi қайнар көздерiнiң бiрiболып табылуда. Бүгiнгi күнiхалықаралық іс қағаздарда белгіленген адам құқықтары каталогы ұзақ тарихи қалыптасудың эталондары мен стандарттардың нәтижесі болып, қазіргі демократияның нормасы ретінде қалыптаса бастады деуге болады. Барлық кездердетұлға мен билік арасындағы карым-қатынастардың реттеу әдістері мыңдаған жылдар бойы назарда болып келгенi белгiлi. Мәселен,қоғамдықпрогресс пен адамзаттың әлемдiк қауымдыстығыныңдамуы және олардыңбостандық жолында мемлекеттің тұтас билігін тежеу талпынысы, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың өктемдік іс-әрекетінен адамдарды сақтау жәнетұлғаға барынша өз тағдырын өзі шешуте кең түрдiкберу айқын көріне бастады.

Медиаон ақпарат